5534 Offertory PsTn Midnight Mass Christmas

This document has been downloaded 520 times.

Description

Læténtur cæli et exsúltet terra ante fáciem Dómini: quóniam venit.